Polityka prywatności 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli Smalltronic.pl z siedzibą w Wyszkowie, zwanego dalej Sprzedawcą.

Wszystkie przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe chronione są z użyciem wybranych środków technicznych, organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Sklep internetowy www.smalltronic.pl zbudowany jest w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie na wzór sprawdzonych rozwiązań na świecie.

Wszelkie transakcje prowadzone są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego. Podanie osobowych danych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla rejestracji lub realizacji zamówienia. Użytkownik w każdej chwili posiada prawo do sprostowania (poprawiania) danych. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Okres przetwarzania danych zależy od celu, dla którego będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO. 


Cel

Okres


Zawarcie przez Użytkownika umowy ze Sprzedawcą i jej wykonanie

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy i dalej przez okres, aż do przedawnienia roszczeń wynikających, z zawartej z Państwem umowy lub zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń.Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach podatkowych.


Założenie przez Użytkownika konta w Panelu Klienta na stronie www.smalltronic.pl

Do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.


Zapisanie się przez Użytkownika do newslettera

Do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.


Wysyłanie informacji handlowej

Do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.


Dokonanie przez Użytkownika reklamacji, zwrotu zakupionego przez Państwa produktu

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy i dalej przez okres, aż do przedawnienia roszczeń wynikających, z zawartej z Państwem umowy, lub zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń. 


Niezależnie od celu przetwarzania danych na podstawie . art. 6 ust. 1 RODO Użytkownik zachowuje prawo do:

Uzyskania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane bądź przechowywane są Państwa dane osobowe;

Uzyskania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;

Żądania od administratora sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

Żądania od administratora uzupełnienia swoich danych osobowych.

Żądania od administratora usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, dla których były przetwarzane, bądź jeżeli nie uzasadnione będzie ich dalsze przetwarzanie tj. art. 6 ust. 1 RODO.

Przysługujące Państwu prawo możecie wykonywać wysyłając do nas wiadomość na adres e-mail: sklep@smalltronic.pl

Na wypadek uznania, że przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych narusza przepisy, w tym Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, przysługuje Państwu jako osobie, której dane dotyczą, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie naszego Sklepu o adresie www.smalltronic.pl. Dane osobowe Klientów pobierane są w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

dostosowania usług do potrzeb Klientów

obsługi procesu rejestracji i logowania do konta

realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem sklepu

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu

zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji

przesyłania na podany adres poczty elektronicznej biuletynu informacyjnego (newsletter)

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia oraz wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do niezbędnego minimum. 

Polityka cookies

Polityka plików cookies lub podobnych technologii odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie.

Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,

dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,

pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,

ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,

zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "tymczasowe". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika, bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Tymczasowe" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu cookies (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi cookies może jednak znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Internet Explorer

http://support.microsoft.com/kb/196955

Opera

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.htmlSafari http://support.apple.com/kb/PH5042

Privacy policy

This privacy policy sets out the rules for the protection of confidential information regarding Users, including personal data, by the administrator of these data, i.e. Smalltronic.pl with its registered office in Wyszków, hereinafter referred to as the Seller.

All personal data processed by the Seller is protected with the use of selected technical and organizational measures and security procedures in order to protect them against access by unauthorized persons or their unauthorized use. The online store www.smalltronic.pl is built based on the latest hardware and software modeled on proven solutions in the world.

All transactions are carried out using SSL (Secure Socket Layer) connection protocols using a digital certificate. Providing personal data is voluntary, however, it may be necessary for registration or order processing. The User has the right to rectify (correct) data at any time. Your personal data will not be processed automatically and will not be profiled.

The period of data processing depends on the purpose for which they will be processed on the basis of art. 6 clause 1 GDPR.


Purpose

Period


The User's conclusion of the contract with the Seller and its performance

Your personal data will be stored for the duration of the contract and further for a period of time, until the limitation period for claims arising from the contract concluded with you or the termination of proceedings regarding redress. Your personal data will be stored for the period specified in tax regulations.


Setting up an account by the User in the Customer Panel at www.smalltronic.pl

Until the User withdraws their consent.


Subscribing to the newsletter by the User

Until the User withdraws their consent.


Sending commercial information

Until the User withdraws their consent.


Making a complaint by the User, returning the product purchased by you

Your personal data will be stored for the duration of the contract and further for a period of time until the limitation period for claims arising from the contract concluded with you, or the termination of proceedings regarding redress.


Regardless of the purpose of processing data on the basis of. Art. 6 clause 1 GDPR, the User retains the right to:

Obtaining confirmation from the administrator as to whether your personal data is being processed or stored;


 Obtaining access to your personal data from the administrator;


 Requests from the administrator to correct personal data that is incorrect;


 Requests from the administrator to complete their personal data.


 Requests from the administrator to delete your data to the extent that they will no longer be needed for the purposes for which they were processed, or if their further processing is not justified, i.e. art. 6 clause 1 GDPR.

You can exercise your right by sending us a message to the e-mail address: sklep@smalltronic.pl


 


In the event that the processing of personal data by the Seller violates the provisions, including the Personal Data Protection Regulation, you have, as the data subject, the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection.


 


In accordance with the Act on the protection of personal data, we provide all Website Users with the opportunity to view their data and correct it. This is possible after logging in to our Store's website at www.smalltronic.pl. Customers' personal data is collected in order to run the Store, and in particular:


 


adapt services to the needs of customers


handling the account registration and login process


execution of orders and services available through the store


ensure the proper functioning of the Store


conclusion and performance of the product sales contract (including delivery) and complaint handling


sending an information bulletin to the provided e-mail address (newsletter)


 


Your personal data will not be transferred outside the European Economic Area to a third country or international organization. Your personal data may be disclosed to third parties in order to perform the order and fulfill the legal obligations incumbent on the Seller. The content of the transmitted data is limited to the necessary minimum.

Cookies policy

The policy of cookies or similar technologies applies to all websites and applications for mobile devices in the currently viewed domain.


Cookies – small text information sent by a web server and saved on the user's side (usually on a hard disk). The default parameters of cookies allow you to read the information contained therein only to the server that created them. Cookies are most often used for counters, probes, online stores, websites that require logging in, ads and to monitor visitor activity.


 


We use cookies to:


 


enabling the use of the Customer Panel,


adapting the website to users' preferences,


obtaining anonymous data on the way users use the website,


making it easier for users to navigate the pages of the website and use it,


ensuring security standards.


 


We use "permanent" and "temporary" cookies. "Permanent" cookies remain in the device's web browser until they are deleted by the user, or until a predetermined time specified in the cookie file parameters. "Temporary" cookies remain in your browser until you turn it off or log out of the website on which they were posted. All modern browsers allow you to enable or disable the cookies mechanism (it is usually enabled by default). If the user does not want to receive cookies, he can change the settings of his web browser. Disabling cookies may, however, significantly hinder or prevent the use of many websites.


 


Information on changing cookie settings in individual browsers is available on the following pages:

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

Internet Explorer

http://support.microsoft.com/kb/196955

Opera

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.htmlSafari http://support.apple.com/kb/PH5042